biogradex.pl » strona główna » Technologia

Technologia

Technologia Biogradex® opiera  się na procesie oczyszczania ścieków osadem czynnym niskoobciążonym . Proces  prowadzony jest  z głęboką denitryfikacją i nitryfikacją jako przepływowy.

Całość jest więc  oparta na znanych procesach oczyszczania ścieków z dodaniem instalacji pozwalającej na odgazowanie mieszaniny osadu czynnego przed jej odprowadzeniem do osadnika wtórnego. W technologii

Biogradex® dodano więc do znanych schematów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni przepływowych nowy element .

Co więc uzyskano?

Jak wiemy procesy przepływowe z użyciem osadu czynnego niskoobciążonego charakteryzują się pewnymi stałymi parametrami  pozwalającymi na prowadzenie oczyszczania ścieków dla określonych parametrów obliczeniowych. I jest to np. stężenie osadu czynnego w komorach biologicznych 3,5 ÷ 4,0 kg/m3, oraz obciążenie osadnika wtórnego suchą masą nie większą niż 35 kg sm./m2 x d.

Technologia Biogradex® znacznie intensyfikuje ten proces podnosząc stężenie osadu czynnego w komorach do 6÷ 9kg/m3 i obciążając powierzchnie osadników wtórnych suchą masą do 70 ÷ 85 kg sm./m2 x d  bez żadnych konsekwencji procesowych.

Zwiększenie ilości osadu czynnego w komorach przy tych samych kubaturach było do tej pory niemożliwe ze względu na jego „ucieczkę” z osadnika wtórnego. Obecnie przy użyciu technologii Biogradex® jest to możliwe .

Zabieg odgazowania osadu  pozwala na prowadzenie procesu oczyszczania ścieków przy obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń wynoszącym ~  0,05 kg/kg , gdyż ilość osadu czynnego w procesie jest praktycznie dwukrotnie zwiększona bez jakiejkolwiek rozbudowy kubaturowej obiektu. Dzięki procesowi odgazowania osadu kłaczki osadu są pozbawione wszelkich postaci gazowych , a roztwór mieszaniny cieczy jest niedosycony. Osad więc sedymentuje bardzo dobrze w osadniku wtórnym co pokazano na poniższym wykresie. 

Wykres:

 

 

1 – osad czynny bez odgazowania , po 75 min. flotacja
2 – osad czynny po odgazowaniu
3 – osad recyrkulowany

Cały proces został przebadany w cyklu monitoringowym 7-dniowym przez Instytut Ochrony Środowiska. Badania potwierdziły bardzo wysoką sprawność oczyszczania ścieków.

Jeżeli jednak zachodzą w osadniku procesy denitryfikacji to uwalniający się gaz przechodzi do niedosyconego roztworu wodnego nie powodując „wynoszenia” cząstek osadu czynnego. Dzięki temu jest możliwe nawet „magazynowanie” osadu czynnego warstwą 2 ÷ 3,5m w osadniku wtórnym bez konsekwencji jego wynoszenia ( okres opadów deszczu ) . Stany takie zaobserwowano na pracujących obiektach. Jak wpływa na osad czynny proces odgazowywania ?. Badania morfologiczne osadu czynnego potwierdzają jego niezmienność strukturalną oraz wyjątkową efektywność procesową. Poniżej zdjęcie osadu czynnego po procesie odgazowania:
 
 
Schemat technologiczny w oparciu o technologię Biogradex® przedstawia się następująco :
- komora defosfatacyjna
- komora denitryfikacji
- komora nitryfikacji
- system modyfikacji osadu Biogradex®
- osadnik wtórny.
- wymagane recyrkulacje
 
Nie ma znaczenia w przypadku istniejących obiektów ich kształt , rodzaj osadnika ( radialny, pionowy ,podłużny ) . Jeżeli na istniejącym obiekcie są prowadzone procesy z usuwaniem biogenów, technologia Biogradex® natychmiast podnosi wydajność hydrauliczną takiego obiektu z podniesieniem jakości oczyszczanych ścieków.
 
Poniżej przedstawiamy zalety technologii Biogradex® przy zastosowaniu jej na obiektach istniejących :
- brak potrzeby rozbudowy kubaturowej
- łatwość montażu instalacji
- prosty proces obsługi , niski koszt zużycia energii – 0,02 ÷ 0,03 kWh/m3 ścieków oczyszczonych
- maksymalne wykorzystanie stanu istniejącego obiektu.
- montaż instalacji bez zakłócania cyklu pracy obiektu.
- czas uzyskania efektu ekologicznego w zależności od wielkości obiektu od 1 tygodnia do 1 miesiąca po zamontowaniu instalacji Biogradex®.
- bardzo łatwa procedura aplikacyjna , gdyż proces ten jest ograniczony o dokumenty i pozwolenia wymagane przy standardowych modernizacjach ( raporty , nowe pozwolenia wynikające z prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska).
 
Zalety technologii Biogradex® przy projektowaniu i budowie nowej oczyszczalni ścieków :
 
- wymagany teren pod budowę jest ok. 25 ÷ 35 % mniejszy od technologii standardowej.
- cechy opisane powyżej technologii Biogradex® powodują iż kubatury i powierzchnie obiektów są mniejsze o ok. 40 ÷ 50 %.
- zagęszczenie dysz napowietrzających jest większe 2 – 3 krotnie co powoduje lepsze wykorzystanie tlenu w procesie.
- ze względu na dużą zwartość zabudowy zużycie energii jest mniejsze o ok. 20 %.
- zmniejszone powierzchnie zbiorników powodują iż wychładzanie zimą następuje tylko o 1˚ do 2˚ C co jest znaczące dla prowadzenia procesu biologicznego.
 
Technologia Biogradex® posiada również wiele innych zalet wynikających z możliwości dowolnym regulowaniem stężenia osadu w komorach biologicznych jak i samej degazacji osadu. Np. osad zagęszcza się w osadniku wtórnym do wielkości 15 kg/m3 , daje się bardzo łatwo odwadniać. Osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo w procesie , więc nie wymaga dodatkowej stabilizacji wydzielonej ( budowa zbiornika i urządzeń). Oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii Biogradex® są bardzo odporne na wahania ładunków w napływie jak i wahanie samych napływów ( pora deszczowa ). Dzięki temu nie jest konieczne budowanie zbiorników retencyjnych , gdyż istnieje możliwość oczyszczenia ścieków łącznie z wodami deszczowymi.